دانه‌ها

تخم کتان

رایگان
45000 تومان146000 تومان
40000 تومان297000 تومان

دانه‌ها

جو دو سر پرک

45000 تومان191000 تومان

دانه‌ها

جو پرک

13600 تومان72600 تومان

دانه‌ها

جو پوست کنده

14000 تومان59200 تومان
45000 تومان156000 تومان

آردها

آرد گندم

41400 تومان79200 تومان
10500 تومان87700 تومان

مواد اولیه قنادی

خمیرمایه

21250 تومان75000 تومان
28000 تومان207000 تومان

آردها

آرد نول

10500 تومان87700 تومان